מחיקת רישום פלילי

נושא הרישום הפלילי מוסדר בחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א - 1981. בחוק זה מצויים ההסדרים המתיחסים לשתי תקופות המיוחסות ל-'חיי הרישום הפלילי' והן תקופת ההתיישנות ותקופת המחיקה (מהן, ומתי הן מתחילות ומסתיימות - בהמשך). באופן כללי החוק קובע כי המידע המצוי במרשם הפלילי הינו חסוי והעיון הבלתי חוקי בו מהווה עבירה שלצידה עונש מקסימלי - שנת מאסר.

מאידך, החוק קובע מיהם הגורמים המסויימים המורשים לקבל מידע לגבי הרישום הפלילי של אדם, ובאילו נסיבות. ככל שמרחק הזמן מיום סיום ההליכים כנגד פלוני רב יותר, כך מורשים פחות גורמים לעיין ברישום הפלילי שלו. במהלכה של תקופת המחיקה- המידע חשוך אך ורק בפני מספר מצומצם ביותר של גורמים.

מהי תקופת ההתיישנות?

תקופת התיישנות מתייחסת למרשם הפלילי בלבד, ומכאן שאיננה חלה ו/או מתייחסת לתיקי חקירה משטרתיים שנפתחו ונסגרו מבלי שנידונו בבית משפט. אורך התקופה נגזר באופן ישיר מן העונש שנקבע בפסק הדין, ומפורט להלן:

העונש שנגזר על הנאשם בפסק דין תקופת ההתיישנות - באם הנאשם היה בגיר בעת ביצוע העבירה תקופת ההתיישנות - באם הנאשם היה קטין בעת ביצוע העבירה הערות
עד שנת מאסר בפועל 7 שנים   בנוסף לתקופת המאסר שהוטלה
עד שלוש שנות מאסר בפועל   5 שנים בנוסף לתקופת המאסר שהוטלה
עד חמש שנות מאסר בפועל 10 שנים 7 שנים בנוסף לתקופת המאסר שהוטלה
למעלה מחמש שנות מאסר בפועל כפל התקופה ומקסימום 15 שנה 10 שנים בנוסף לתקופת המאסר שהוטלה
עונש אחר:
קנס, פסילה,
מאסר על תנאי, התחייבות להימנע מביצוע עבירה
7 שנים 3 שנים  


ישנן מספר סוגי הרשעות, בעבור עבירות מסויימות, אשר להן נקבעה תקופת התיישנות שונה מזו הנהוגה לגבי הכלל. ספירתה של תקופת ההתיישנות מתחילה ביום מתן גזר הדין, או במקרים של הגשת ערעור – מיום פסק הדין של הערעור במקרה בו העונש נור על קנו או הוחמר, ומיום גזר הדין הראשון במקרה בו הערעור התקבל והעונש הופחת.

מהי תקופת המחיקה?

תקופת המחיקה מתחילה ביום סיומה של תקופת ההתיישנות. האפשרויות למחיקת הרישום הפלילי מוסדרות גם הן בחוק. ככלל, משעברו עשר שנים מתום תקופת ההתיישנות, יראו את ההרשעה כהרשעה שנמחקה, ולא יימסר מידע עליה אלא למספר מצומצם של גופים המנויים בחוק, בין היתר - משטרת ישראל, צה"ל, שב"כ, הממשלה, היועץ המשפטי לממשלה, והועדה למינוי שופטים.

חשוב לציין – המחיקה לא תתבצע בפועל ממאגר הרישום הפלילי המשטרתי הממוחשב, אלא מחיקת רישום פלילי עוסקת במהות אחריותו של אדם לגלותה. אדם שנמחק רישומו הפלילי אינו מחוייב להודות בקיומה, ולא יישא באחריות הפלילית בשל כך.

חריגים לתקופת ההתיישנות והמחיקה

ישנם חריגים המסווגים לפי גילו של האדם בעל הרישום הפלילי ולפי סוג העבירה שביצע. בעבור מקרים חריגים אלו כלל לא תתקיים תקופת התיישנוות ומיום מתן פסק הדין מתחילה ישירות ספירתה של תקופת מחיקה בלבד. כך לגבי קטינים מתחת לגיל 14 (כלומר, שהיו בני פחות מ14 ביום ביצוע העבירה) – תקופת מחיקה בת חמש שנים, וכך גם לגבי הליכים בהם ניתן צו לפי ס' 26 לחוק הנוער. קטינים בני 14-16 (כאמור לעיל, הגדרת הגיל מתייחסת ליום ביצוע העבירה) אשר הורשעו בעבירת עוון – שלוש שנים מיום מתן פסק הדין, גזר דין של פיקוח קצין מבחן מלווה בתקופת מחיקה בת חמש שנים מיום מתן פסק הדין ואילו הליכים שנסתיימו ללא הרשעה ונגזר בהם עונש של עבודות שירות והתחייבות להימנעות מביצוע עבירה- תקופת מחיקה בת חמש שנים מיום מתן פסק הדין.
 


יצירת קשר
054-8720715

יצירת קשר עם עו"ד פלילי - לקבלת ייעוץ וסיוע משפטי באמצעות טופס:

*
*
*
חובה למלא את המסומן ב
*